KASUTUSTINGIMUSED
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad kasutustingimused ja eraelu puutumatuse kaitse tingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) sätestavad veebisaidi www.myf.ee ja selle alamdomeenide kaudu osutatavate teenuste (edaspidi „Teenused“) kasutamise tingimused.
1.2 Kasutajal on lubatud Teenuseid kasutada üksnes Kasutustingimustega nõustumisel.
1.3 Kasutustingimustega nõustumist käsitletakse Kasutaja ja Operaatori vahelise õiguslikult siduva lepingu sõlmimisena.
2. MÕISTED
Sisu – Kasutaja lisatud andmed, tekstid, failid jms
Operaator - OÜ MyFinancier, registrikood: 14321191, aadress: Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 2, 75401
Veebisait - www.myf.ee ja selle alamdomeenid koos nendel asuva sisuga
Teenused – Veebisaidi kaudu pakutavad SaaS (tarkvara kui teenus) teenused, mille raames töödeldakse isiku- ja finantsandmeid, et koguda teavet ning saada ülevaade kasutajate rahalisest olukorrast ja selle muutustest.
Kasutustingimused – Teenuste ja Veebisaidi kasutamise standardtingimused
Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes on registreerunud Teenuseid kasutama
3. TEENUSTE KASUTAMINE
3.1 Veebisaidi kasutajakonto avamisega kinnitab Kasutaja, et tema poolt esitatud andmed on õiged ja volitused kehtivad ning et ta on täielikult teovõimeline (vähemalt 18 aastane) füüsiline isik või et talle on Kasutaja poolt antud kõik õigused ja volitused Teenuste kasutamiseks. Asjaomaste kinnituste õigsust eeldatakse ning Operaator ei ole kohustatud neid kontrollima.
3.2 Kasutaja peab veenduma, et Teenused vastavad tema vajadustele.
3.3 Teenuseid tohib kasutada üksnes sihtotstarbeliselt, st eesmärgil, milleks Teenuseid pakutakse ja milleks samalaadseid teenuseid tavapäraselt kasutatakse. Kasutaja peab Teenuste kasutamisel järgima Kasutustingimusi ning Teenuste kasutamise juhendeid.
3.4 Kasutaja peab Operaatorit viivitamatult teavitama kasutajakonto väärkasutamisest, salasõna kaotamisest või kolmanda isiku valdusesse sattumisest. Asjaomastel juhtudel teeb Operaator kõike, mida temalt põhjendatult eeldatakse, et salasõna uuendada, kontole juurdepääsu piirata või konto kustutada.
3.5 Operaatoril on õigus käesolevaid Kasutustingimusi või nende mis tahes sätteid, sh Teenuste hinnakirja, ajakohastada ja muuta. Kasutustingimuste ajakohastamisel või muutmisel teeb Operaator uued Kasutustingimused Veebisaidil kättesaadavaks ning teavitab Kasutajat sellest e-maili teel või rakendusesiselt.
4. KASUTAJA LOODUD SISU
4.1 Kasutaja peab tagama, et Veebisaidile lisatud Sisu vastab Kasutustingimuses ja õigusaktides sätestatud nõuetele, ning et Kasutajal on vajalikud load Sisu lisamiseks. Kasutajal on keelatud lisada Veebisaidile Sisu, mis sisaldab ründeprogrammi, viirust vms ning kahjustab või häirib Veebisaidi sujuvat toimimist.
4.2 Kasutaja on teadlik ning annab nõusoleku Sisu hoidmiseks Operaatori või tema teenuseosutaja serveris. Käesolevate Kasutustingimustega nõustudes annab Kasutaja Operaatorile selleks kõik vajalikud õigused.
4.3 Operaator kohaldab põhjendatud turvameetmeid, et kaitsta Sisu kõrvaliste isikute juurdepääsu ja pahavara eest ning tagada Sisu säilitamine ja konfidentsiaalsus.
4.4 Operaator peab olema mõistlikult hoolas Sisu konfidentsiaalsuse tagamisel ning ei tohi kasutada Sisu käesolevate Kasutustingimustega reguleerimata eesmärgil, avaldada Sisu kolmandale isikule (v.a. kolmandast isikust teenuseosutajatele) ning kehtestama Sisu juurdepääsupiirangud, võimaldades juurdepääsu vaid Operaatori töötajatele, koostööpartneritele, nõunikele ja agentidele. Sisu võib avaldada kolmandale isikule vastavalt õigusaktide nõuetele või kohtu nõudmisel, ning sellest peab teist osapoolt eelnevalt teavitama.
5. KLIENDITUGI
5.1 Kasutaja saab klienditoega suhelda järgmiste kanalite kaudu:
- e-mail;
- telefon.
5.2 Operaator vastab kõikidele kliendipäringutele mõistliku aja jooksul, kuid ei taga päringule vastamist kindla ajavahemiku jooksul ega vastuseid, mis päringu esitaja soove ilmtingimata rahuldavad.
6. HOOLDUSTÖÖD
6.1 Operaatoril on õigus Teenuseid optimeerida ja edasi arendada. Pakutavate Teenuste olulistest muudatustest peab Operaator Kasutajat õigeaegselt teavitama.
6.2 Kui Veebisaidi või Teenuste kasutamine on talitlushäire või –vea tõttu takistatud, teeb Operaator kõike, mida temalt põhjendatult eeldatakse, et viga parandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 48 tunni jooksul pärast veateate saamist.
6.3 Operaatoril on õigus ajutiselt piirata juurdepääsu Veebisaidile või Teenustele, kui see on vajalik hooldus või arendustöödeks või ajakohastamiseks.
7. TEENUSTE EEST TASUMINE
7.1 Veebilehe kaudu pakutavate Teenuste hind on toodud eurodes. Hind ei sisalda riiklikke makse. Asjakohastel juhtudel lisab Operaator kohaldatavad maksud hinnale.
7.2 Teenuste eest tasumiseks on võimalik kasutada järgmisi makseviise:
- krediitkaart.
7.3 Kasutaja võib esitada Teenuste kuu- või aastatellimuse ning peab vastavalt tasuma ettemaksu, mis tagab Teenustele juurdepääsu kogu ettemaksuperioodi ulatuses.
7.4 Kui Kasutaja tellimust enne tellimusperioodi lõppu ei tühista, uueneb Tellimus automaatselt järgmiseks perioodiks.
7.5 Kasutaja on teadlik Operaatori õigusest kasutada maksete töötlemiseks kolmandast isikust teenuseosutajaid ning annab käesolevate Kasutustingimuste nõustumisega nõusoleku oma makseinfo avaldamiseks asjaomastele kolmandatele isikutele.
7.6 Operaator ei ole kohustatud ettemakset tagastama.
7.7 Kui Kasutaja hilineb maksekohustuse täitmisega enam kui 14 päeva, on Operaatoril õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Teenustele.
7.8 Operaatoril on õigus muuta Teenuste hinnakirja. Uut hinda kohaldatakse alates hinna muutmisele järgnevast tellimusperioodist.
8. INTELLEKTUAALOMAND
8.1 Kasutajal on õigus kasutada Teenuseid vastavalt Kasutustingimustele ning Teenuse sihtotstarbele. Kasutajal ei teki Teenuste või Veebisaidiga seoses intellektuaalomandi õigusi.
8.2 Veebisaidi, Teenuste ja Sisu (sh tekstide, fotode, tooteinfo, kaubamärkide jm registreeritud märkide) intellektuaalomandi õiguste omajaks on Operaator ja tema koostööpartnerid, ning need on kaitstud autoriõiguse seaduse ja autoriõiguste kaitse rahvusvaheliste lepingutega ning muude intellektuaalomandi õiguseid ja registreerimist reguleerivate õigusaktidega.
8.3 Kõikide Veebisaidi, Teenuste ja Sisuga seotud intellektuaalomandi õiguste (sh autoriõigus, registreeritud ja registreerimata kaubamärgid ja disainilahendused, domeeninimed, patendid, andmebaasiõigused ja ärisaladused) ja nende kasutamisel loodava väärtuse omajaks on Operaator ja tema koostööpartnerid. Operaator ei anna Kasutajale ühtegi otsest või kaudset õigust intellektuaalomandile.
8.4 Teenused, Veebisait ja selle komponendid (sh pildid, fotod, tekstid, kaubamärgid, domeeninimed) on kaitstud intellektuaalomandi õigustega, mille omajaks on Operaator, tema töötajad ja koostööpartnerid.
8.5 Kasutajal on õigus kasutada Veebisaidil avaldatud autoriõigusega kaitstud teosed ilma Operaatori nõusolekuta, kui Kasutaja viitab Operaatorile kui teose allikale.
8.6 Veebisait võib sisaldada viiteid või linke kolmanda isiku veebisaidile. Operaator ei kontrolli lingitud saite ega teosta nende üle järelevalvet. Operaator ei vastuta lingitud saitide sisu, õigsuse, usaldusväärsuse ja andmeturvalisuse eest.
9. ISIKUANDMED
9.1 Operaator töötleb järgmisi Kasutaja isikuandmeid (edaspidi „Isikuandmed“):
9.1.1 Kontaktandmed
- e-maili aadress.
9.1.2 Isiklikud andmed
- nimi;
- foto.
9.1.3 Kontode ja tehingute andmed
- pangakonto number;
- kontoväljavõttel toodud tehinguandmed krüpteeritud kujul (sissetulevad ja väljaminevad maksed, vastaspoole nimi, vastaspoole pangakonto, vääring, makse selgitus, kuupäev);
- kliendi poolt loodud tehingute liigitamiseks kasutatavad reeglid (tehingu vastaspoole nimi, konto number, tehingu kuupäev, summa, selgitus ja kliendi pangakonto number);
- eelarve (tulu/kulu gruppide lõikes).
9.1.4 Varade ja kohustuste andmed:
- vara või kohustuse nimi ja liik;
- vara või kohustuse väärtused krüpteeritud kujul (väärtus, kuupäev).
9.1.5 Tegevuslogi
- kasutaja sisse- ja väljalogimine, pangakonto avamine/muutmine/kustutamine, tehinguandmete importimine kontole, reeglite loomine/muutmine/kustutamine ja reegliga hõlmatud tehingud, veebilehe värskendamine, tagasiside andmine ja muud sarnased tegevused.
9.2 Operaator töötleb Isikuandmeid järgmisel otstarbel:
Eesmärk Isikuandmete liik Õiguslik alus
Kasutaja registreerimiseks Teenuse kasutajana Kontaktandmed, isiklikud andmed Lepingu täitmine
Veebisaidile ja Teenustele juurdepääsuõiguste kontrollimiseks Kontaktandmed Lepingu täitmine
Tulu/kulu analüüsi teostamine Kontode ja tehingute andmed Lepingu täitmine
Netovara analüüsi teostamine Varade ja kohustuste andmed Lepingu täitmine
Kliendisuhtlus, Kliendi teavitamiskohustuse täitmine Kontaktandmed Õigustatud huvi kliendisuhte haldamiseks, lepingu täitmine
Uudiskirjade saatmine Kontaktandmed, isiklikud andmed Kliendi nõusolek
Otseturustus, kampaaniate korraldamine, tagasisideküsitlused Kontaktandmed, isiklikud andmed, tegevuslogi Õigustatud huvi sarnaste toodete ja teenuste müügiks, õigustatud huvi kliendi rahulolu ja tagasiside saamiseks enda teenuste ja toodete arendamiseks ja parendamiseks.
9.3 Operaator kogub Isikuandmeid peamiselt Kasutajalt endalt (kasutajakonto registreerimisel ning teenuse osutamisel).
9.4 Lisaks saab Operaator Isikuandmeid ka kolmandatelt isikutelt (krediidiasutused, kellele Kasutaja on andnud õiguse edastada Operaatorile Isikuandmeid).
9.5 Kasutajal on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamist otseturustuseks, kampaaniate korraldamisel, tagasisideküsitlustel ja uudiskirjade saatmiseks. Selleks tuleb kirjutada vastavasisulise sisuga avaldus aadressile info@myf.ee või kasutada võimalust eemaldada ennast e-kirja saajate nimekirjast saadud e-kirjas väljapakutud viisil.
9.6 Kasutajal on Veebisaidil igal ajal juurdepääs oma Isikuandmetele ning võimalus andmeid muuta või nõuda nende kustutamist, v.a. juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.
9.7 Operaator töötleb Kasutaja Isikuandmeid vastavalt määruses (EL) 2016/679 (Isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud nõuetele.
9.8 Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ MyFinancier, registrikood: 14321191, aadress: Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 2, 75401.
9.9 Operaatoril on Teenuste parendamiseks vajaliku analüüsi läbiviimiseks õigus töödelda ja säilitada Isikuandmeid agregeeritud ja anonümiseeritud kujul.
9.10 Operaator kogub ja dokumenteerib Isikuandmeid elektrooniliselt, tehes vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
9.11 Operaator ei edasta, müü ega avalda Kasutaja andmeid kolmandale isikule ilma Kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta, v.a. Kasutustingimustes sätestatud juhtudel.
9.12 Operaatoril on õigus edastada Kasutaja kontaktandmed (peatükk 9.1.1) ja isiklikud andmed (peatükk 9.1.2) kolmandast isikust teenusepakkujatele, kellele Operaator on tegevust edasi andnud (näiteks meiliteenuse pakkujad).
9.13 Operaator ei ole kohustatud Kasutaja Isikuandmeid säilitama.
9.14 Kasutajal on õigus igal ajal nõuda Isikuandmete kustutamist ja kasutajakonto sulgemist. Selleks tuleb kirjutada vastavasisulise sisuga avaldus aadressile info@myf.ee.
9.15 Operaator teavitab Kasutajat viivitamatult talle teadaolevast Isikuandmete juhuslikust või volitamata avaldamisest või kasutamisest, juhuslikust või volitamata kaotsiminekust, kahjustamisest või hävitamisest Operaatori töötaja või endise töötaja, koostööpartneri või agendi poolt või mis tahes kolmanda isiku poolt. Operaator on kohustatud:
- tegema Kasutajaga igakülgset koostööd Isikuandmete juhusliku või volitamata avaldamise või kasutamise, juhusliku või volitamata kaotsimineku, kahjustamise või hävitamise korral Operaatori töötaja või endise töötaja, koostööpartneri või agendi poolt või mis tahes kolmanda isiku poolt, Kasutaja soovi korral piirama Isikuandmete volitamata avaldamist või kasutamist ja nõudma Isikuandmete tagastamist; ja
- Kasutustingimuste kehtetuks tunnistamisel või aegumisel mis tahes põhjusel või Kasutaja nõudmisel viivitamatult lõpetama Isikuandmete töötlemise ning need Kasutajale tagastama või hävitama vastavalt Kasutaja juhistele. Käesolevates andmetöötluse nõuetes sätestatud kohustus kehtib ka pärast Kasutustingimuste kehtetuks tunnistamist või aegumist.
9.16 Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustudes nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud tingimustel.
10. KÜPSISED
10.1 Küpsised (ingl k. cookies) on väikesed tekstifailid, mis laetakse Kasutaja seadmesse Veebisaidi külastamisel. Küpsiseid vms tehnilisi abivahendeid kasutatakse Veebisaidi kaudu teabe kogumiseks Veebisaidi ja Teenuste kasutamise ja Kasutaja seadme kohta.
10.2 On kahte tüüpi küpsiseid. Püsiküpsised (ingl k. permanent cookie) salvestavad Kasutaja arvuti kõvakettale teatud ajaks infot. Neid küpsiseid kasutatakse Kasutaja teavitamiseks muudatustest, mis on Veebisaidil tehtud pärast tema viimast külastust. Seansiküpsised (ingl k session cookie) salvestatakse Kasutaja arvutisse ajutiselt, Veebisaidi kasutamise ajaks.
10.3 Operaatori poolt kasutatavad küpsised:
- Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised aitavad muuta Veebisaidi paremini kasutatavaks. Veebisait ei saa ilma nende küpsisteta korralikult toimida. Kuna neid küpsiseid on vaja Teenuse turvaliseks pakkumiseks, ei ole Kasutajal võimalik neist keelduda.
- Funktsionaalsed küpsised võimaldavad salvestada teavet, mis muudavad seda, kuidas ja mida Veebisaidil kuvatakse ning kuidas see toimib.
- Statistikaküpsised aitavad Operaatoril mõista, kuidas konkreetne Kasutaja Veebisaiti kasutab. Nii nähakse, kui palju inimesi kindlal ajavahemikul Veebisaiti külastab, kuidas Veebisaidil liigutakse ja millele klikitakse.
- Reklaamiküpsiste abil jälgitakse, milliseid veebilehti Kasutajad kasutavad. Nende küpsiste eesmärk on kuvada Kasutajale internetis asjakohaseid ja huvipakkuvaid reklaame.
Operaator kasutab järgmisi küpsiseid:
Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised
Nimi Kirjeldus Kehtivus
PHPSESSID Võimaldab Veebisaidi sisu korrektselt kuvada Sessiooniküpsis
real_cookie_banner-blog:1 Jätab meelde küpsiste haldamise seaded 365 päeva
Funktsionaalsed küpsised
Nimi Kirjeldus Kehtivus
_boxilla_box_[property_id] Võimaldab kliendile mitte näidata uudiskirja registreerimise vormi 1 tund
Statistikaküpsised
Nimi Kirjeldus Kehtivus
_ga Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas Kasutaja Veebisaiti kasutab 2 aastat
_gid Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas Kasutaja Veebisaiti kasutab 24 tundi
_gat_gtag_[property_id] Kasutatakse Veebisaidi ja Google Analytics andmete kokku viimiseks 1 minut
_gat_[property_id] Kasutatakse Veebisaidi päringute optimeerimiseks 1 minut
_gali Kasutatakse Google Analytics poolt tuvastamaks milliseid linke klikitakse Sessiooniküpsis
Reklaamiküpsised
Nimi Kirjeldus Kehtivus
_fbp Kasutatakse Facebooki poolt reklaamide näitamiseks 90 päeva
11. LEPINGU LÕPETAMINE
11.1 Kasutajal on igal ajal õigus leping põhjendamiskohustuseta ühepoolselt lõpetada:
- teavitades Operaatorit e-maili teel;
- teavitades Operaatorit Veebisaidi kaudu.
11.2 Operaatoril on õigus Kasutajaga sõlmitud leping põhjendamiskohustuseta lõpetada, teavitades Kasutajat sellest e-maili teel või Veebisaidi või Teenuse kaudu 30 päeva enne lepingu lõpetamist.
11.3 Operaatoril on õigus leping lõpetada etteteatamiskohustuseta, kui:
- Kasutaja on esitanud lepingu kohta valeandmeid;
- Kasutaja ei ole Teenuseid järjepidevalt kasutanud vähemalt ühe aasta jooksul;
- isikul, kes on Kasutaja nimel Teenuseid kasutanud, puuduvad vastavad Kasutaja volitused;
- Kasutaja rikub Kasutustingimusi muul viisil.
12. VASTUTUSE PIIRAMINE
12.1 Operaator ja tema agendid ei kinnita ega garanteeri Teenuste sobilikkust, usaldusväärsust, kättesaadavust, ajakohasust, konfidentsiaalsust ja õigsust. Teenuseid ja Sisu pakutakse „as is“ põhimõttel, st kvaliteedi garantiita ning tingimusteta. Operaator ei vastuta ühegi Teenustega seotud otsese, kaudse või kohustusliku garantii või tingimuse eest, sh mis tahes turustuskõlblikkuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või õiguse rikkumise puudumise kaudse garantii või tingimuse eest. Välistatud on Operaatori expressis verbis vastutus mis tahes kahju või muude tagajärgede eest, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:
- Teenuste või Veebisaidi kasutamine teatud veebilehitsejas ei ole võimalik või on häiritud;
- Kasutaja on Veebisaidile lisanud Sisu, mis või mille töötlemine ei vasta Kasutustingimuste, heale tavale või õigusaktide nõuetele;
- muudatused õigusaktides või nende tõlgendustes, nende mõju Kasutajale ja asjaomaste muudatuste Teenustesse sisseviimine, v.a juhul, kui Operaator on seaduse või Operaatori suhtes jõustunud kohtuotsuse alusel selle eest vastutav;
- force majeure jm rikked ja häired, mis takistavad Veebisaidi või Teenuste kasutamist, kuid mida Operaator ei ole põhjustanud ega mõjutanud;
- Teenuste või Veebisaidi kasutamiseks sobimatud vead, kahjustused või seaded;
- hooldus- või arendustöödest tingitud hilinemised, häired ja katkestused Teenuste või Veebisaidi kasutamisel;
- andmete töötlemine kolmanda isiku poolt, kellele andmete edastamiseks on Kasutaja andnud Operaatorile nõusoleku;
- kolmanda isiku süsteemide häired ja katkestused, mis mõjutavad Teenuste ja Veebisaidi toimimist ja kättesaadavust;
- Kasutaja salasõna kaotsiminek või volitamata kolmanda isiku valdusesse sattumine või kasutamine volitamata kolmanda isiku poolt.
12.2 Seaduses lubatud ulatuses ei vastuta osapooled mis tahes otsese või kaudse kahju või saamatajäänud tulu eest. Kui sõltumata lepingu sätetest ilmneb, et osapool on teise osapoole või kolmanda isiku ees vastutav, on tema vastutus piiratud Kasutaja teenustasu maksmise kohustusega, kahju hüvitamise lepingulistest sätetest tulenevate kohustustega ning Kasutaja vastutusega Operaatori intellektuaalomandi rikkumise eest. Osapooled on kokku leppinud, et osapoole koguvastutus on piiratud nõude esitamisele eelnenud kaheteistkümne (12) kuu jooksul Kasutaja poolt Teenuste eest tegelikult makstud summaga.
12.3 Operaator teeb operatiivsete ja usaldusväärsete Teenuste pakkumisel kõike, mida temalt põhjendatult eeldatakse, kuid Operaator ei taga, et Veebisaidi ja Teenuste kasutamisel ei ilmne katkestusi või vigu ega vastuta võimalike arvutisüsteemi alla laadimise käigus esinevate andmekatkestuste, -kaotuste või laostuse eest.
12.4 Operaator võib oma õigused loovutada või üle anda või sõlmida mis tahes kolmanda isikuga allhankelepingu oma kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele. Kasutaja võib oma õigused loovutada või üle anda või sõlmida allhankelepingu oma kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele ainult Operaatori eelneval kirjalikul nõusolekul.
13. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
13.1 Käesolevatele Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
13.2 Kaebuse peab kõigepealt registreerima Operaatori klienditoes, alltoodud e-maili aadressil. Esimese sammuna peaks Kasutaja võtma ühendust Operaatoriga, et leida tekkinud olukorrale heauskne lahendus.
13.3 Vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õiguse alusel Eesti kohtus. Vaidluste lahendamise ainupädevus on Eesti kohtul, v.a. juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.
13.4 Veebisait, Teenused ja Kasutustingimused on mõeldud kasutamiseks Eestis. Operaator võib küll kaaluda teiste riikide klienditaotlusi, kuid Operaator ei anna otsest või kaudset garantiid, et Veebisaidi ja Teenuste kasutamine või Veebisaidi ja Teenuste kaudu tellimuse esitamine teisest riigist vastab asjaomases riigis kohaldatavate õigusaktide nõuetele. Sellest tulenevalt ei paku Operaator Teenuseid ega tegele müügiedendusega riikides, kus see ei ole kohaldatava õiguse alusel lubatud.
13.5 Kasutajal on igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või Finantsinspektsiooni (veebileht www.fi.ee) poole.